Beletrie "Kos - Ku"

8. října 2014 v 13:50 | Lucie Vtelenská |  Katalog beletrie
Kosek, Oldřich: Případ Adler
Čtenáře strhne příběh komisaře H. Adlera, který těsně před odchodem na zasloužený odpočinek řeší svůj poslední případ. Snaží se dopadnout mnohonásobného bestiálního vraha, který vyvraždí surovým způsobem bankéřovu rodinu, aby se zmocnil obrovské částky peněz.

Kostrhun, Jan: Pytláci
Román ze života jihomoravské vesnice líčí s jemnou ironií příběh matky a syna, do jejichž osudů dramaticky zasáhne nenadálá návštěva otce, jenž před mnoha lety uprchl do Ameriky.

Kostrhun, Jan: Svatba ve vypůjčených šatech
Srpnové události 1968 na jihomoravském venkově.

Kozák, Jan: Adam a Eva
Román z rodného kraje na Litoměřicku vypráví o životě roudnického sadaře, kterému se podařilo vypěstovat broskvové sady v severních oblastech Čech.

Kozák, Jan: Bílý hřebec
Ve třech povídkách samostatných a přesto vzájemně propojených osudy několika hrdinů, vypráví autor o lidech žijících na nehostinné a přesto nádherné Sibiři. Záběry severské přírody se nedílně prolínají s neméně působivým zachycením snah, citů a vášní člověka.

Kozák, Jan: Mariana Radvaková
Obraz východoslovenské vesnice. Staří lidé tu dlouho žili v zajetí pověr a žena neměla postavení rovnoprávného člověka. I sem však začíná pronikat průmyslová výstavba, združstevňování a mechanizace zemědělství, vesnice spojil se světem autobus. Do tohoto prostředí je zasazen konflikt ženy a dvou mužů. Mariana Radvaková je bez věna provdána do bohaté selské rodiny. Vzbouří se proti moci peněz i vesnickým tradicím. Najde sílu a i se svým dítětem odchází nejen od rodiny, ale i z vesnice.

Kozák, Jan: Podzim v kraji tygrů
Vášnivý milostný příběh Ivana a Nariny, dvou mladých geologů, které sblížily společné zážitky při průzkumu nejvzdálenějších končin sibiřské tundry. Milostný vztah, který je od prvního okamžiku podrobován nemalé zatěžkávací zkoušce: má se Ivan rozejít se svou dosavadní ženou, může se vzdát šestiletého synka Borji, k němuž tolik lne? Jan Kozák sleduje vztah Ivana a Nariny ze zvláštního úhlu pohledu - očima Ivanova otce, který odmítá jakékoliv řešení, jež by pro něho znamenalo ztrátu vnuka.

Kožík, František: Josef Mánes
Mánesův životopis ode dne narození až po den smrti vypráví Kožík nesmírně kultivovaně.Pro poznání a pochopení malířova díla dělá mnoho už tím,že se soustřeďuje především na umělecké zápasy Josefa Mánesa a jen v jejich souvislostech líčí hrdinovy soukromé osudy.Zdůraznění Mánesova uměleckého usilování umožnilo Kožíkovi vylíčit malíře jako člověka plachého a skromného,jenž se však silou své umělecké pravdy stává vášnivým bojovníkem za nové,velké české umění.

Kožík, František: Město šťastných lásek
V prostředí malebného města Telče se rozhrává vtipný a napínavý příběh z dob Zachariáše z Hradce na pozadí dnešní skutečnosti: renezanční hrdinové nacházejí své protějšky a dvojníky v dnešních obyvatelích města, jejich osudy se vzájemně proplétají a doplňují.

Kožík, František: Největší z pierotů
Rozsáhlý román inspirovaný životní a uměleckou dráhou mistra pantomimy Jeana Gaspara Debureaua (1796-1846), který byl po své matce českého původu.
Autor líčí jeho dětství ä mládí strávené uprostřed kočovné artistické společnosti, léta čekání na výraznější umělecký úspěch a konečně i léta triumfu a uznání. V Paříži dosáhl po mnoha letech nesmírné popularity a byl milován a obdivován všemi - od prostého publika až po představitele kulturní elity tehdejší Francie. Román není životopisem v pravém slovy smyslu, ale především psychologickou studií o cestě umělce za vyjádřením svých představ a poetickou básní o divadle a lidském životě.

Kožík, František: Normální obraz srdce
Příběh studentky práv a sportovkyně Jindřišky Stašové, která si po autonehodě uvědomí, že téměř nezná svého otce. Od maminky, která se snažika celá léta na svého manžela zapomenout, se nedozví skoro nic. Tak pátrá, ptá se a vzpomíná na dobu, kdy vše viděla dětskýma očima.

Kožík, František: Pouta věrnosti
Román představuje beletristickou formou zpracované životní osudy Jaroslava Čermáka, malíře uznávaného doma i ve světě. Spisovatel se soustředil na vývoj malířových uměleckých a společenských zájmů, ovlivňovaných událostmi druhé pol. 19. stol. a dále na jeho osudový vztah k ženě a učitelce, belgického malíře Louise Gallaita.

Krleža, Miroslav: Ďáblův ostrov
Psychologická novela líčí ostré střetnutí mladého anarchisty, redaktora Kavrana, s otcem, kterého nenávidí stejně jako maloměšťáckou společnost, ve které žije a jíž pohrdá.

Krejčí, Karel A.: Vyzvědači
Kniha o vyzvědačích v minulosti i dnes. Autor čerpá ze zajímavých materiálů a poskytuje čtenáři nejen napínavou četbu, ale i pohled na lidi, kteří pracovali nebo pracují ve službách špionáže.

Krejča, Miroslav: Tažní ptáci
Vyprávění o životě potulných herců v dávné i nedávné minulosti. Osudy lidí, kteří byli společenskými vyvrženci, přestože většinou konali nesmírně náročnou kulturní práci buditelskou, osvětovou, práci posilující národní uvědomění.

Kraszewski, Józef Ignacy: Velký intrikán
Historický román polského spisovatele o chudém šlechtickém synkovi, který pokrytectvím a intrikánstvím dokáže vydobýt nejvyššího místa ve státě. Dějištěm je královský trůn saského krále Augusta II. Silného a poté jeho syna, slabošského Augusta III. Román podává zajímavý obraz první pol. 18. stol. ve Střední Evropě.

Kraszewski, Józef Ignacy: Hraběnka Coselová
Román nás přivádí na dvůr saského kurfiřta a polského krále Augusta Silného. Příběh je opřený o skutečné historické události, autor se na dobu a na hrdiny dívá kriticky. Zachycuje hrdinku při příchodu ke dvoru, její vzestup ke slávě i k moci. Nechtěla se stát pouhou královskou milenkou, ale ctižádostivost a pýcha uspíšila její pád...

Kratochvíl, Miloš V.: Čechy krásné, Čechy mé
V knize věnované Podřipsku zachycuje autor šedesátá léta minulého století i osudy dvou rodů Švagrových a Kratochvílů, které sehrály významnou roli ve vývoji kraje.

Kratochvíl, Miloš V.: Evropa tančila valčík
První díl románové trilogie, která nás vedle postav Františka Josefa I. a Viléma II. seznamuje s předními politickými osobnostmi evropského světa let 1905-1914, ale dává i nahlédnout do osudů prostých lidí.

Kratochvíl, Miloš V.: Komediant
Psychologický ponor do nitra doby, ukázaného na kočující divadelní společnosti, do níž se dostane i zběhlý student a potulný herec Vavřinec, který v době třicetileté války je zaujat divadelní hrou Romeo a Julie. Rád by ji hrál, avšak nikdo o to nestojí. Doba si žádá jen prostou zábavu, ne vážnou a hlubokomyslnou hru o dvou milencích.

Kratochvíl, Miloš V.: Lásky královské
Hrdinkami tohoto historckého románu jsou - Kunhuta, Eliška Přemyslovna a Rejčka.
Autor usiloval především o zachycení jejich citového života, o vystižení situace středověké ženy, která mohla jen zřídka realizovat své touhy, neboť byla vždy v prvé řadě nástrojem k prosazování mocenských a politických zájmů svého rodu.

Kratochvíl, Miloš V.: Osamělý rváč
Kratochvílův "Rváč" je více než zpodobení zrodu barokního člověka,více než obraz hrdiny zrozeného rozpolceným světem,je básnickým podobenstvím o trýzni lidské bytosti,která nenašla zakotvení ve víře v život ani v sebe sama.

Kratochvíl, Miloš V.: Pochodeň
Ústřední postavou je Jan Hus. Autor si vybral jeho nejvzrušenější období jeho života-úsek kostnický. Líčí nejen tragický osud velikého českého reformátora, ale i zachycuje celou tehdejší dobu i spletité mocenské konflikty, které se na kostnickém konfliktu odehrávaly.

Křenek, Jiří: Čas polomů a štěpů
V tomto románu rozvíjí autor široký obraz života na valašské vesnici v době poválečné, od voleb do Národního shromáždění v roce 1946 až do prvních dnů února 1948, která působila hospodářky a politicky i na životní postoje obyvatel na moravsko-slovenském pomezí. V centru autorova zájmu je malá horská pila, kde pracuje většina dělníků z vesnice a kde je strojníkem a přemýšlivým zlepšovatelem i Cyril Chuděj, který se stává z jednou hlavních postav románu. Autor v něm vykreslil člověka, který prošel složitým myšlenkovím i citovým vývojem. Teprve když se na vlastní oči přesvědčil, kdo jsou opravdoví nepřátelé dělnické třídy, zoceluje se i jako komunista a dozrává i jako člověk. V románě je vykreslena řada živých postav, jako např. vášnivé venkovské děvče Marina, majitel firmy Alfréd Braun, který se z neradostného mládí prodral až mezi okresní vlastníky, jež reakční politikové shánějí do houfu, aby s nimi podlamovali vítězství revoluce. Že jejich politika zkrachuje, to je zásluha takových lidí, jako je nekompromisní komunista, katrista Valeš, bezzemci, formani, lesní dělníci a zaměstnanci pily, celý kolektiv dělníků i vesničanů, kteří žijí plnokrevně na stránkách románu a každý z nich prožívá své malé drama.

Křička, Petr: Tak nikde skřivánek nezpívá
Výbor z díla.

Kříž, Ivan: Nebezpečné znalosti
Psychologický román s detektivní zápletkou je zároveň pokusem českého autora o zasvěcenou sondu do problematiky výchovy mentálně retardované mládeže.V centru zájmu vyšetřovatele vraždy nezletilé cikánky z dětského diagnostického ústavu je ústavní psycholog, kultivovaný intelektuál, který je v průběhu své dlouholeté praxe neustále konfrontován s následky neodpovědného rodičovství. Ve své práci cítí tíživou depresi z narůstajícího počtu dětí, o které nikdo nestojí a které jsou od nejútlejšího věku vystaveny všem rizikům nevhodného prostředí.

Kříž, Vladimír: Tvrz
Soubor tří historických próz - Tvrz, Jihlavská balada, Rebelanti. Autor se zaměřuje na lidské osudy v době 17. - 18. století, historie je mu ale spíš jen kulisou. V romanticky laděných milostných příbězích jsou ve hře čest, láska, obětavost, přátelství a statečnost.

Křížek, Martin: Výstřely v poušti
Detektivní příběh...

Kubátová, Marie: Novinářská patálie
Začínající redaktor na malém měště. Je tu zachycen rozvoj venkova, měst i cesta za písničkou, poudačkou...

Kubelka, Susanna: Hrad mám, hledám prince
Dědička hradu očekává příjezd svého milence a mezitím se svým strýcem najde falešný maďarský poklad.

Kubín, J. Š.: Na každého dojde
Soubor 24 humorných povídek.Texty byly převzaty z knih Stíny jdou za námi,Kudrnaté povídky a Divoké přeháňky.

Kubka, František: Černomořské večery
Černomořské večery jsou knihou osmi povídek zasazených do rámcového příběhu lásky sovětského generála Ščukova k bulharské studentce Ljubě. Generál Ščukov prožívá ve vile na černomořském pobřeží svou zdravotní dovolenou. Večer co večer se u něho schází společnost přátel a za těchto schůzek každý z hostů dává k lepšímu svou povídku, vztahující se k milované bulharské zemi. Tak se před čtenářem rozvíjí pásmo příběhů z 13., 18., 19. a 20.stol.,kterévšechnyvyznívají v oslavu hrdinství bulharského lidu.

Kubka, František: Dědeček (2x)
Román "Dědeček" je úvodem rozsáhlého historického a generačního cyklu. Autor se v něm vrací k historickému roku 1848, jehož význam se stává ideovou osou románu. Dějově je román úvodem do osudů rodiny Marinů.
Hrdina románu "Dědeček", Jan Martinů, je zde sledován od dětských let v rodné české vesnici až do svého odchodu do Vídně, kde je jako truhlářský tovaryš přímým svědkem revolučního kvasu oné doby, a později jako člen Mobilní lidové gardy i skutečným bojovníkem za svobodu.

Kubka, František: Hnízdo v bouři
Román navazuje na předchozí román "Dědeček".
Obzvláště si autor všímá prusko-japonské války a první ruské revoluce u nás. Válek balkánských a později i poč. první svět. války. Ústředními postavami jsou nejmladší a nejstarší generace Martinů, děd a vnuk. Mladý Jan je zde sledován od narození až po odchodu na frontu. Děd vnuka usměrňuje k pokrokovým proudům této doby.

Kubka, František: Karlštejnské vigilie
Věrní druzi nemocného císaře Karla IV., Mistr Vítek, pan Bušek a pak Ješek, ve večerních hodinách karlštejnské samoty vypravují císaři milostné příběhy z vlastního osudu i příběhy, které byly tehdy ve světě oblíbené, aby urychlili jeho léčení, a donutí ho, aby také zavzpomínal. A tak vzniká cyklus novel (po vzoru Dekameronu), jejichž nejlepší části jsou básnickou oslavou přírody vnější i přírody lidské, v níž se rozvíjí v mnoha formách láska životodárná, zdravá a nespoutaná.

Kubka, František: Legendy o květinách
Třiatřicet krátkých povídek o květinách, v nichž autor vytváří legendu o původu názvu určité květiny.

Kubka, František: Palečkův úsměv a pláč
Tento román Františka Kubky vznikal v letech 1946 - 1949. Jeho hrdinou je šašek krále Jiřího z Poděbrad, známý pod jménem Paleček. Historické prameny se o něm příliš nezmiňují, ale ve formě vyprávění se jeho postava zachovala dodnes. Paleček se narodil roku 1430, v době husitských válek a otec mu zemřel v den jeho narození. Přesto si ale uchoval smysl pro humor a optimismus.
Své mládí Paleček prožívá v Pošumaví. Zde se také zamiluje do Blanky, dcery svého souseda - pana Bořeckého. Ta se však shodou okolností stane jeho nevlastní sestrou, když se jeho matka Kunhuta ožení s panem Bořeckým. Blanka se nakonec musí oženit s jiným, Paleček proto odchází na studia do Itálie. Když se vrátí z cest, nachází Blanku mrtvou. Svou tvrz přenechá jejímu bratrovi a sám se vydává na cestu po Čechách. Tak se stane, že ho král Jiří z Poděbrad zaměstná jako svého osobního šaška . Paleček ale není jen šašek, je tzv. moudrý blázen, bláznovství jen předstírá, ale přitom je velice moudrý a vzdělaný a svou službu králi chápe jako službu celému národu.
Paleček celý svůj život zasvětil boji za pravdu a spravedlnost. Často pomáhal chudým a utlačovaným Nebyl jen šaškem, byl také rádcem a dobrým přítelem krále Jiřího.
Věrná biografie o významné historické, ač často opomíjené, osobnosti, která pravděpodobně velmi často ovlivňovala rozhodnutí slavného husitského krále.

Kuby, Erich: Podivné vítězství
Nový román autora velmi úspěšné "Rosemarie" uvádí čtenáře do zcela jiného prostředí příběhem mladého intelektuála v uniformě wehrmachtu, pomáhajícího dobýt Francii. K válce má odpor a dívá se kriticky na ni i na ty, kdo jivedou, ale chce ji přežít a snaží se proto konat své vojenské povinnosti, třebas si přitom někdy počíná tak trochu švejkovsky a nezapomíná na starou pravdu: "Člověk se musí jen vyznat - vojna má spoustu možností."

Kukučín, Martin: Dvě cesty
Výbor z próz slovenského realisty s obrazy života a hlubokou reflexí filosofickou, morální a sociální.Kukučín svými povídkami a novelami portrétuje a typizuje své literární hrdiny jako reprezentanty společenských vrstev a skupin.

Kurta, Henryk: Largo con morte
Detektivní příběh rozvíjející se kolem dvou nevysvětlitelných vražd v souvislosti s vystoupením proslulého dirigenta a hudebního skladatele během jeho turné.

Kutík, Josef: Balada z černýho asfaltu
Tento kriminální příběh, odehrávající se v šedesátých letech v Praze, jako by poznamenala noc černou barvou asfaltu - vlastně více nocí: to když se parta zvaná napůl posměšně a napůl hrdě Šilhavý Krávové kradla ulicemi na svůj první výpad. Byla noc, když se pod zříceninami starého hradu Valečov odehrála hrůzná tragédie - a byl podvečer, když se nad osudem dvou lidí měla uzavřít ledová hladina Vltavy…
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama